KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Bu aydınlatma metni, [www.istanbulmarketingsummit.com] tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, eğitim kayıtlarının oluşturulması, eğitim hizmetlerinin sunulması ve bu hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

Eğitim kayıtlarının tutulması
Eğitim materyallerinin sağlanması
Eğitim performansının değerlendirilmesi
İlgili mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. İşlenen Kişisel Verileriniz

Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz, ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, eğitim katılım bilgileri ve eğitim performans bilgilerinizden oluşmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemiz üzerinden elektronik ortamda veya fiziki ortamda doldurduğunuz formlar aracılığıyla toplanmaktadır. Bu veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yasal yükümlülükler çerçevesinde ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmek üzere gerekli olan süre boyunca saklanacak ve ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilecektir.

7. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

8. İletişim Bilgileri

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü bilgi talebi için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Adres: Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sitesi, B1 Blok No:35, Sarıyer
E-posta: [email protected]