İSTANBUL MARKETING SUMMIT / İSTANBUL MARKETING SUMMIT / İSTANBUL MARKETING SUMMIT /

İlknur Uzunoğlu

Finrota GM ve Param Grup CSO